10
november 2022

Predstavenie partnera projektu Nadácia Žilinského samosprávneho kraja

Diecézna charita Žilina bola zriadená v roku 2008 žilinským diecéznym biskupom Mons. Tomášom Galisom. Charita poskytuje starostlivosť ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

Cieľom diecéznej charity je znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v sociálnej a hmotnej núdzi prostredníctvom poskytovaných služieb, odbornej pomoci a samozrejme vďaka sponzorom a darcom. Charita zabezpečuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby v jednotlivých zariadeniach.

Diecézna charita Žilina je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite.

V súlade s poverením Katolíckej Cirkvi je poslaním charity služba blížnemu ako viditeľný znak Božej lásky k svetu a k človeku, zvlášť k chudobným, slabým, trpiacim a akokoľvek inak ohrozeným ľuďom.

Princípy charity vychádzajú zo sociálneho učenia Cirkvi a zároveň odrážajú súčasnú prax a smerovanie pomoci v službe núdznym v spoločnosti:

  1. princíp solidarity
  2. princíp subsidiarity
  3. princíp spoločného dobra
  4. princíp partnerstva
  5. princíp účasti na spoločenstve

Hodnoty:

  1. ľudská dôstojnosť v Božom slove
  2. život v nádeji
  3. podpora a ochrana rodiny
  4. láska a spravodlivosť
  5. sloboda a zodpovednosť
Návrat hore