Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu

Cieľom aktivity je zvýšiť prístup žiakov ZŠ z MRK k pravidelnému doučovaniu prostredníctvom asistentov a mentorov.                                                    

Zvyšovanie prístupu k pravidelnému doučovaniu bude umožňovať 30 deťom z MRK navštevujúcich ZŠ  1. stupeň. Deti si budú môcť v rámci aktivity zopakovať inovatívnou zážitkovou formou učivo. Dôležitá bude forma  doučovania, ktorá deťom umožní lepšie chápať učivo a zaujme ich pozornosť. Deti budú navštevovať stretnutia 2x týždenne v troch skupinách cca po 10 žiakov v  priestoroch škôl. Deti bude doučovať 6 mentorov. Mentori sú členmi učiteľského zboru ZŠ, pričom budú rotovať podľa potreby medzi skupinami žiakov. Mentorom budú pomáhať ich asistenti, ktorí budú vybratí z radov študentov Žilinskej univerzity, ktorí už v priebehu akademického roku2019/2020 spolupracovali s Komunitným centrom.                                                                                                               

Deti budú mať k dispozícii písacie a výtvarné potreby, zošity,  peračník. a interaktívne pracovné pomôcky V priestore učební bude skrinka /v každej učebni / určená na odkladanie písacích potrieb detí počas trvania projektu. Dôvodom sú nedostatočné úložne priestory v mieste bydliska detí z MRK ako aj zabezpečenie ,že deti budú mať všetky potrebné pomôcky počas projektu. Po skončení projektu veci ostanú deťom.

Úlohou mentorov a asistentov je individuálne pristupovať k potrebám žiaka nevyhnutných pre ďalšie vzdelávanie. Na zabezpečenie aktivity bude potrebné zabezpečiť zošity, písacie potreby, sada detských knižiek a omalovánok pastelky, pravítka, kružidlá, ceruzky, strúhadlá, gumy, úložné boxy: Každý žiak dostane na začiatku každého školského roku počas obdobia realizácie projektu v úložnom boxe sadu zošitov, písacie potreby, sadu detských knižiek a omaľovaniek, ceruzky, pastelky, fixky, skicár, farbičky, štetce, peračník, pravítka, kružidlo a občerstvenie. 

Fotogaléria

Scroll to Top