O projekte

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie existujúcich životných podmienok, spoločenského prostredia a kvality života marginalizovanej rómskej komunite v Žiline. Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity a skúsenosti v tejto oblasti a na už vytvorené partnerstvá. 

V rámci tém sa projekt zameriava na podporu vzdelávania detí a mladých ľudí, a to už od predškolského veku. Projekt sa sústredí aj na vytváranie spolupráce medzi Rómskou komunitou a majoritnou spoločnosťou, na podporu stability a kvality ich bývania.

Rovnako sa zameriava na aktuálne problémy komunity v oblastiach ako je pomoc deťom so zvládaním náročnosti preberaného učiva počas vyučovania na základnej škole a zlepšenie ich domácej prípravy; zvýšenie záujmu rodičov detí o predškolskú výchovu v materských školách; vytvorenie podnetného prostredia s dostatkom voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí v lokalite Bratislavskej ulice; podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty bývania; rozšírenie činností komunitného centra prostredníctvom nadstavby a vytvorenie aktualizovanej koncepcie rozvoja.

Projektoví partneri

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja

Sídlo: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny, Ul. Republiky 1, 010 01 Žilina
Tel.: +421 948 386 342
E-mail: nadacia@zilinskazupa.sk

Návrat, o. z. – Centrum Návrat v Žiline 

Sídlo: Republiky 31, 010 01 Žilina
Tel.: +421 252 444 361
E-mail: navratza@navrat.sk
Web: https://www.navrat.sk/

Slovenský Červený kríž – územný spolok Žilina 

Sídlo: Moyzesova 38, 010 01  Žilina
Tel.: +421 903 558 930
E-mail:  zilina@redcross.sk ; predseda.za@redcross.sk
Web: https://redcross.sk/

Diecézna charita Žilina

Sídlo: Bratislavská 423/27, 010 01 Žilina
Tel.: 041/723 12 34, 0918 990 158
E-mail: charitaza@gmail.com
Web: https://www.charitaza.sk/

 

Scroll to Top