Podpora a monitorovanie situácie v oblasti stability bývania a prevencie straty bývania pre MRK

Zlepšenie úrovne a stability bývania má priame dopady na zlepšenie možnosti zamestnanosti a vzdelávania a priamu súvislosť so zlepšením zdravotného stavu príslušníkov MRK.  Oblasť bývania je nesporne jednou z oblastí, kde sa najviac prehlbujú rozdiely medzi rómskou a väčšinovou populáciou.  V rámci aktivity máme záujem skvalitniť výkon sociálnej práce v oblasti bývania MRK a vytvoriť miesto pracovníka realizujúceho intervenciu v oblasti bývania.                                                                                                                                                               

Cieľovou skupinou  sú obyvatelia Bratislavskej ulice,  cca 450 obyvateľov dospelej populácie . V  lokalite sa nachádza 9 bytových domov, 12 obytných kontajnerov, ktoré slúžia na prechodné bývanie a 8 bytových jednotiek vytvorených z obytných kontajnerov.  Táto skupina je diferencovaná  sociálne a kultúrne . Ich situáciu dlhodobo  determinuje vysoká miera nezamestnanosti, závislosť na dávkach sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania a aj nadmerné  užívanie alkoholu  a iných návykových  látok , ktoré deformujú osobnosť a znižujú nároky na kvalitu života. Podľa dostupných štatistík obyvateľstvo lokality rastie, ale aj starne. Veľkým spoločenským problémom je zadlženosť, ktorá súvisí s problémom sa zamestnať  a ignorancia platenia daní a poplatkov. Škála problémov sa tým rozširuje a je preto potrebná sústavná práca s klientmi.     

V súčasnosti  je mesto Žilina  zapojené do programu terénnej sociálnej práce a komunitnej práce,  v rámci ktorých pomáha obyvateľom Bratislavskej ulice  v o viacerých oblastiach,   financie a hospodárenie, sociálno-patologické javy, spolupráca so školou a vzdelávanie ,  -zdravie, -sociálne zabezpečenie a aj oblasť bývania. Vzhľadom však k narastajúcim problémov cieľovej skupiny v oblasti bývania  vnímame, že je  tu potrebné posilniť sociálnu pomoc  a poradenstvo.   Mesto Žilina poskytuje v lokalite Bratislavskej ulice sociálne  bývanie   v bytových domoch a v obytných kontajneroch . Zároveň ďalšia časť obyvateľov MRK žijú v ďalších bytových domoch , ktoré sú na území mesta Žilina. Základnými podmienkami je príjem žiadateľa o bývanie a  ďalej splneniu záväzku  voči obciam a niektorým ďalším subjektom /platba dane/.  V rámci tejto aktivity bude určený  terénny pracovník pre oblasť sociálneho   bývania pomáhať  obyvateľom budovať si finančnú stabilitu a budovať pozitívny osobnostný kredit. Pracovník bude úzko spolupracovať s ďalšími terénnymi sociálnymi pracovníkmi  a komunitnými pracovníkmi , aby  bolo poskytované poradenstvo komplexné /pomoc pri hľadaní práce, komunikácia s potencionálnymi zamestnávateľmi,  pomoc pri komunikácii MRK s pracovníkmi bytového centra administrácia dokumentácie spojenej s bývaním a sledovanie povinností spojených s bývaním. Táto činnosť má mať predovšetkým preventívny charakter, má zabezpečiť udržanie si bývania. V rámci aktivity bude zakúpený jeden elektromobil, ktorí bude k dispozícii terénnym sociálnym pracovníkom  pri zabezpečovaní činnosti tejto aktivity.

Scroll to Top