Vytvorenie podnetného prostredia s dostatkom voľnočasových aktivít pre deti a mladých ľudí v lokalite Bratislavskej ulice

Cieľom aktivity je  prispieť k zmysluplnému vyplneniu voľného času  detí a mladých ľudí z lokality Bratislavskej ulice,  k rozšíreniu spektra aktivít a zručností využiteľných v ďalšom živote, k nasledovaniu pozitívnych vzorov.

Aktivity ich rozvíjajú nielen v tvorivých alebo športových činnostiach, ale umožňujú im osobnostne sa rozvíjať v bezpečnom prostredí. Cieľová skupina: Cieľovou skupinou je  50 detí  a mladých ľudí vo veku 5 až 22 rokov, ktorí  budú pravidelne navštevovať  voľnočasové  aktivity  organizované  lektormi v Komunitnom centre alebo budú  zapojení  do  ďalších nízkoprahových aktivít, ktoré ponúkajú  priestory centra a jeho okolia.                                                                                                                                                                                                     

Metodika a školiace techniky použité počas aktivity budú  prispôsobené veku a záujmom cieľovej skupiny – využívanie prvkov neformálneho vzdelávania, zážitkovej pedagogiky a  praktických cvičení.   Aktivita  sa bude realizovať v dvoch rovinách. Prvou bude zabezpečenie voľnočasových  krúžkových aktivít, ktoré sa budú  realizovať  v komunitnom centre 4 krát do týždňa v poobedných hodinách:  – krúžok športom ku zdraviu, – krúžok výtvarný,  – krúžok hudobno-tanečný,  – krúžok šikovné ruky (domáce práce, ručné práce, technické práce). Krúžkovú činnosť budú  zabezpečovať 4 lektori z MRK v spolupráci s  terénnymi sociálnymi pracovníkmi.  V druhej rovine  sa budeme venovať nízkoprahovým aktivitám, ktoré nebudú vopred organizované. Deti a mladí ľudia budú môcť počas otváracích hodín komunitného centra prísť a podľa dohody s koordinátorom centra sa zahrať  z ponuky hier, ktoré centrum ponúka – spoločenské hry, stolný tenis, stolný futbal, požičať si knihu, pracovať na PC a internete. Vonkajšie priestory centra umožnia zapožičanie si športových pomôcok – napr. bedminton, futbalové bránky a lopty,  alebo  si zacvičiť na workoutovom ihrisku, pre menšie deti využiť detské prvky.

Pre zabezpečenie 4 krúžkových aktivít bude potrebné zabezpečiť základný spotrebný materiál ako kancelársky papier, perá, ceruzky, podložky na písanie, zakladače, výtvarné potreby, sada detských knižiek a omalovánok papierové úložné boxy.  Na hudobno-tanečný  krúžok budú  potrebné  hudobné inštrumenty-Orffova sústava nástrojov a drobné rekvizity a materiál na prípravu kostýmov pre vystúpenia. Na športový krúžok bude potrebné zakúpiť stolno-tenisové rakety, stolno-tenisové siete, futbalové a volejbalové lopty, a ďalšie drobné športové náradie.  V rámci voľnočasových aktivít vo vonkajších priestoroch centra je v rámci projektu plánované vybudovanie prvkov pre workoutove aktivity mladých ľudí.

Fotogaléria

Scroll to Top