Predškolská príprava v komunitnom centre

Na území mesta je zriadených 20 materských škôl a 6 materských škôl pri základných školách. Celkový počet detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenia je 2360. Deti z MRK navštevujú predškolské zariadenia zriedkavo. Záujmom mesta Žilina je zvýšiť tento počet detí a pomôcť im tak osobnostne sa rozvíjať aj v rannom veku a pripraviť sa na školské povinnosti.  Potrebné sú proinkluzívne zmeny v hlavnom vzdelávacom prúde, vrátane kvalitného predprimárneho vzdelávania a dostupného celodenného vzdelávacieho systému a individuálnej podpory prostredníctvom tútoringu a mentoringu. Je tiež nevyhnutné predchádzať neodôvodnenému zaraďovaniu rómskych detí do špeciálnych škôl z dôvodu ich sociálneho znevýhodnenia.                                                                                                                                

Cieľovou skupinou je 20 rómskych mamičiek, ktoré majú deti vo veku 0 až 6 rokov resp. budúce mamičky. Vzdelanostná úroveň mamičiek je nižšia, zväčša v intenciách neukončeného ZŠ vzdelania, v  lepšom prípade neukončené SOU vzdelanie najčastejšie v I. ročníku. Mamičky majú záujem a snahu sa starať o deti čo možno v najlepšej miere, žiaľ  majú obmedzený prístup k informáciám  a v komunite nebolo zvykom dávať dieťa do predškolského zariadenia.

Účelom projektu je zaškolenie, vzdelávanie 20-tich mamičiek z MRK o význame predškolskej výchove ich detí. Jedná sa o sériu diskusných školení s rôznymi odborníkmi (psychológ, pedagóg predškolskej prípravy, zdravotný asistent, sociálny pracovník a odborník na rodinnú výchovu a etiku.) Stretnutia sa budú konať v komunitnom centre v MRK a to 2x týždenne po dve hodiny. Jednotlivé stretnutia budú vykonávané dvoma odborníkmi súbežne. Lektori budú viesť diskusné stretnutia  na rôzne problémy a situácie s ktorými si sa mamičky bežne stretávajú pri výchove a príprave detí do školy. Daná téma bude rozobratá z rôznych aspektov /z pohľadu teórie, z pohľadu odborníka, z pohľadu samotných mamičiek resp. z ich skúsenosti a pod. Súčasťou prednášok budú aj informácie o histórii a kultúrnych aspektoch rómskej komunity.   Pri nástupe dieťaťa do materskej školy poskytnú odborníci pomoc mamičkám aj s  potrebnou administratívou  a budú konzultovať prípadné problémy aj s o zástupcami materských škôl.          

Stanovené činnosti sa budú realizovať prostredníctvom prednášok a diskusií.  Na vizualizáciu bude využívaný flipchart a premietanie dokumentov – preto bude potrebný  notebook, dataprojektor a premietacie plátno.  Medzi ďalšie potreby na aktivitu patrí základný spotrebný materiál ako kancelársky papier, perá, ceruzky, podložky na písanie, fixky, zakladače, nožnice, lepidlá, papierové úložné boxy a občerstvenie.  Každá mamička obdrží na konci aktivity v papierovom úložnom boxe publikáciu, ktorá bude výstupom aktivity, sadu detských knižiek a omalovánok, pastelky, písacie potreby, CD nosiče s výchovno-pedagogickým obsahom, s dôrazom na romipen.  Výstupom – je poskytnutie informácií ženám z MRK o význame a opodstatnenosti predškolskej prípravy. Počas samotných stretnutí si budú lektori všímať mamičky, z ktorých vyberú 2 ženy, ktoré budú v nadväznosti na stretnutia  následne vykonávať predškolskú prípravu v komunitnom centre ako lektorky.

Fotogaléria

Scroll to Top