Realizácia nadstavby existujúcej budovy komunitného centra na Bratislavskej ulici

Cieľom aktivity Je rozšírenie kapacít existujúceho komunitného centra, ktoré je situované priamo v lokalite Bratislavskej ulice medzi  bytovými domami. Mesto vybudovalo  komunitné centrum v roku 2011 a financovalo ho z vlastných zdrojov a zo zdrojov dotačnej schémy Úradu vlády SR. Centrum je vytvorené z obytných kontajnerov a vo svojich  priestoroch poskytuje  sociálne poradenstvo,  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia . Vykonáva sa  tu preventívna aktivita, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Ďalej v komunitnom centre prebiehajú činnosti a aktivity v rámci poradenstva a služieb Terénnej sociálnej práce a Komunitnej práce . Cieľom je rozšírenie existujúcich sociálnych služieb, ktoré tu budú poskytované.                                                                                                                                                                                         

Cieľovou skupinou  sú obyvatelia Bratislavskej ulice,  cca 450 obyvateľov dospelej populácie  a cca 150 detí a mladých ľudí. V  lokalite sa nachádza 9 bytových domov, 12 obytných kontajnerov, ktoré slúžia na prechodné bývanie a 8 bytových jednotiek vytvorených z obytných kontajnerov.

Nadstavba komunitného centra má už pripravenú projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie. Navrhované priestory budú dopĺňať priestory už v prevádzke na prízemí . Na poschodí objektu budú spoločenské priestory na rozvíjanie záujmovej činnosti . Výška navrhovaných priestorov je 2,54m. Územie je v súčasnosti zastavané bytovými domami . Z pôvodnej zostavy kontajnerov – 1.NP bude jeden odobratý a nahradený novým schodiskovým kontajnerom so zabudovaným schodiskom . Odobratý kontajner bude dočasne umiestnený na pozemku investora vo vzdialenosti cca 50m . Po úprave – zadebnení vnútorných otvorov bude investorom odvezený na iný pozemok určený investorom . Vnútorné priestory na 1.NP , priestor jestvujúceho WC bude upravený pre imobilných podľa projektu .

Z urbanistického hľadiska nedochádza k výraznejšej zmene funkčných plôch ani komunikačných vzťahov v blízkom okolí pozemku. Napojenie komunitného centra na verejnú komunikáciu je cez jestvujúce komunikácie a chodníky pred objektom .V blízkosti navrhovaného objektu sa nachádzajú jestvujúce stromy , ktoré je potrebné zachovať. Jestvujúci objekt je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriky .Vykurovanie vnútorných priestorov bude elektrické prostredníctvom elektrických konvektorov umiestnených pod okennými konštrukciami

Fotogaléria

Scroll to Top