Vytvorenie novej aktualizovanej koncepcie rozvoja - sociálnej inklúzie marginalizovanej rómskej komunít v meste Žilina na roky 2022 – 2026

Cieľom aktivity je vytvorenie novej aktualizovanej  koncepcie  rozvoja – zameranej   na sociálnu inklúziu marginalizovanej rómskej komunít v meste Žilina na roky  2022 – 2026. Jedná sa o strednodobý programový dokument, ktorý bude na základe analýzy hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho  rozvoja mesta určuje strategické priority, ktoré bude mesto od roku 2022 realizovať za účelom komplexného riešenia a teda sociálnej inklúzie obyvateľstva marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina.                                                 

Napriek spusteniu niektorých rozvojových aktivít je potrebná aktualizácia  pôvodného strategického dokumentu. Aktualizovaný dokument bude aj súčasťou Integrovanej územnej stratégie Mesta Žilina pre roky 2021 – 2027. Túto stratégiu budú pripravovať spolu s Mestom Žilina aj okolité obce, odborníci  a dôležití socio – ekonomickí partneri z  regiónu.  Príprava nového akčného plánu mesta  sa pripravuje aj v súlade s  aktualizovaným AKČNÝM PLÁNOM STRATÉGIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRE INTEGRÁCIU RÓMOV DO ROKU 2020.                

Cieľom tohto strategického dokumentu bude podpora sociálnej integrácie marginalizovaných rómskych komunít, riešenie ich potrieb  prostredníctvom   zadefinovaných priorít s dôrazom na zmierňovanie  negatívnych dopadov socio-ekonomického vývoja, pôsobiaceho na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.                                                                                                                                       

Scroll to Top