10
november 2022

Predstavenie partnera projektu Nadácia Žilinského samosprávneho kraja

V Žilinskom kraji sú rodiny postihnuté nepriaznivou situáciou podporované dvomi prepojenými organizáciami: Nadácia Žilinského samosprávneho kraja a Rodinné centrum pomoci.

Obe organizácie poskytujú pomoc pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa ocitli okraji chudoby či v spoločenskom vylúčení v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti.

Nadácia zároveň poskytuje finančné dary jednotlivcom a rodinám, a to:

  • jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, smrti živiteľa rodiny,
  • závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej životnej udalosti náhle ocitli v krízovej životnej situácii
  • jednotlivcom a rodinám v ťažkej sociálnej, ekonomickej a existenciálnej núdzi
  • jednotlivcom a rodinám, kde živiteľ rodiny má zníženú pracovnú schopnosť, je fyzicky alebo psychicky znevýhodnený
  • talentovaným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rodinné centrum pomoci poskytuje sociálne poradenstvo jednotlivcom a rodinám. V centre pomoci pracuje sociálny pracovník, ktorý poskytuje obyvateľom informácie a rady, pomáha pri rôznych životných situáciách.

Návrat hore