30
apríl 2024

Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu

Vyhodnotenie projektu –  „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“

Aktivita: Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu.

Počas doučovania pedagógovia pracovali s deťmi hlavne po dohode s vyučujúcou, triednou učiteľkou, s ktorou sme pravidelne konzultovali oblasti, ktoré treba s deťmi docvičiť, príp. dotrénovať. V začiatkoch to bola hlavne analýza a syntéza pri čítaní a písaní slov, slabikovanie, prepis  a odpis viet. Zároveň sme sa zameriavali hlavne na techniku čítania a čítanie s porozumením. Keďže ide o deti so sociálne znevýhodneného prostredia, snažili sme sa počas doučovania zamerať hlavne  na domácu prípravu: vypracovanie domácich úloh, čítanie textu s porozumením, riešenie slovných úloh a  zlepšenie techniky čítania. Žiakom robí veľký problém autodiktát, nevedia a nepočujú dĺžne, preto sme veľký dôraz kládli práve na súvislé čítanie textu. Postupne sa v čítaní zdokonaľovali.

Okrem vyššie uvedené sa v rámci doučovania venovali hlavne domácim úlohám a to z predmetom slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prírodoveda. Žiaci  vypracovávali domáce úlohy v zošitoch, v pracovných zošitoch, ale aj v prostredí SMART BOOKS. Nakoľko v domácom prostredí nemajú možnosť pracovať v Smart Books- škola je miesto, kde si môžu vypracovať tieto úlohy či v ŠKD, alebo v rámci doučovania. V SJL išlo hlavne o opakovanie tvrdých, mäkkých spoluhlások, cvičenie vybraných slov a slovných druhov, nácvik diktátov. V matematike sme precvičovali  násobilku a delilku, riešenie slovných úloh. Pri anglickom jazyku sme  opakovali slovíčka a pod. Žiaci chodili radi a pracovali zväčša s pomocou.

Návrat hore