20
apríl 2024

Nadstavba komunitného centra bola dokončená

V rámci projektu „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“ sa nám podarilo nadstaviť komunitné centrum „Na Predmestí“.

Cieľom aktivity bolo rozšírenie kapacít existujúceho komunitného centra, ktoré je situované priamo v lokalite Bratislavskej ulice medzi bytovými domami. Mesto vybudovalo  komunitné centrum v roku 2011 a financovalo ho z vlastných zdrojov a zo zdrojov dotačnej schémy Úradu vlády SR. Centrum je vytvorené z obytných kontajnerov a vo svojich  priestoroch poskytuje  sociálne poradenstvo,  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. Vykonáva sa  tu preventívna aktivita, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Ďalej v komunitnom centre prebiehajú činnosti a aktivity v rámci poradenstva a služieb Terénnej sociálnej práce a Komunitnej práce.  

Cieľom je rozšírenie existujúcich sociálnych služieb, ktoré tu budú poskytované. Priestory dopĺňajú  priestory už v prevádzke na prízemí. Na poschodí objektu budú spoločenské priestory na rozvíjanie záujmovej činnosti. Územie je v súčasnosti zastavané bytovými domami. Z pôvodnej zostavy kontajnerov – 1.NP bol jeden odobratý a nahradený novým schodiskovým kontajnerom so zabudovaným schodiskom. Vnútorné priestory na 1.NP, priestor jestvujúceho WC bol upravený pre imobilných podľa projektu.

Z urbanistického hľadiska nedošlo k výraznejšej zmene funkčných plôch ani komunikačných vzťahov v blízkom okolí pozemku. Napojenie komunitného centra na verejnú komunikáciu je cez jestvujúce komunikácie a chodníky pred objektom. V blízkosti navrhovaného objektu sa nachádzajú jestvujúce stromy, ktoré je potrebné zachovať. Jestvujúci objekt je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie a elektriky. Vykurovanie vnútorných priestorov je elektrické prostredníctvom elektrických konvektorov umiestnených pod okennými konštrukciami.

Fotogaléria

Návrat hore