30
apríl 2024

Vyhodnotenie projektu – „Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina“

Aktivita: Podpora žiakov formou doučovania a mentoringu

Počas doučovania pedagógovia pracovali s deťmi hlavne po dohode s vyučujúcou, triednou učiteľkou, s ktorou sme pravidelne konzultovali oblasti, ktoré treba s deťmi docvičiť, príp. dotrénovať. V začiatkoch to bola hlavne analýza a syntéza pri čítaní a písaní slov, slabikovanie, prepis  a odpis viet. Zároveň sme sa zameriavali hlavne na techniku čítania a čítanie s porozumením. Keďže ide o deti so sociálne znevýhodneného prostredia, snažili sme sa počas doučovania zamerať hlavne  na domácu prípravu: vypracovanie domácich úloh, čítanie textu s porozumením, riešenie slovných úloh a  zlepšenie techniky čítania. Žiakom robí veľký problém autodiktát, nevedia a nepočujú dĺžne, preto sme veľký dôraz kládli práve na súvislé čítanie textu. Postupne sa v čítaní zdokonaľovali.

Okrem vyššie uvedené sa v rámci doučovania venovali hlavne domácim úlohám a to z predmetom slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prírodoveda. Žiaci  vypracovávali domáce úlohy v zošitoch, v pracovných zošitoch, ale aj v prostredí SMART BOOKS. Nakoľko v domácom prostredí nemajú možnosť pracovať v Smart Books- škola je miesto, kde si môžu vypracovať tieto úlohy či v ŠKD, alebo v rámci doučovania. V SJL išlo hlavne o opakovanie tvrdých, mäkkých spoluhlások, cvičenie vybraných slov a slovných druhov, nácvik diktátov. V matematike sme precvičovali  násobilku a delilku, riešenie slovných úloh. Pri anglickom jazyku sme  opakovali slovíčka a pod. Žiaci chodili radi a pracovali zväčša s pomocou.

Na ZŠ V. Javorku  sme sa zapojili do projektu  doučovanie  žiakov z marginalizovaných rómskych komunít  po vyučovaní.  Doučovanie  prebiehalo hravou formou v pondelok a stredu.

Cieľom doučovania bolo okrem splnenia si školských povinností aj rozvoj ďalších schopností žiakov. Učili sa zodpovednosti, spolupráci, tolerancii k  spolužiakom a svojim súrodencom.

Škola im ponúkla podnetné prostredie, vybavené potrebnými  pomôckami. Sprevádzali ich pedagógovia, ktorí podporovali vhodné správanie a vytváranie nových osobnostných predpokladov a návykov.

Pozitívne reagovali aj rodičia, deti trávili poobedný čas plnohodnotne, dosahovali lepšie vzdelávacie výsledky, do školy chodili pripravené a s radosťou. 

ZŠ s MŠ Gaštanová sa zapojila do projektu – Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina. Cieľom projektu bolo zlepšiť vzdelávacie výsledky žiakov rómskej komunity a poskytnúť im pomoc pri plnení školských povinností. Žiaci absolvovali doučovania, ktoré prebiehali na škole každý pondelok a štvrtok. Hodiny viedli pedagógovia, ktorí vytvárali deťom zaujímavé, hravé aktivity, ktoré rozvíjali nielen vedomosti žiakov, ale aj ich sociálne zručnosti (komunikácia, sebaúcta, asertivita, empatia). Deťom boli poskytnuté príslušné pomôcky a potrebná motivácia. 

Vzdelávacie výsledky žiakov sa zlepšili, takisto aj ich domáca príprava. Žiaci sa doučovaní pravidelne zúčastňovali, boli aktívni, zapájali sa. Na vyučovacích hodinách boli aktívnejší, často sa hlásili a boli si celkovo istejší. 

Návrat hore